×

Všeobecné obchodní podmínky

I . ÚVODNÍ A VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ
 • 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami při poskytování serverových služeb, kdy na straně poskytovatele vystupuje společnost SPWeb s.r.o., IČ 292 02 884, se sídlem Brno, Neužilova 688/2, PSČ 602 00, společnost zaspaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 69293 (dále jen „Poskytovatel“) a Objednatelem.
 • 2. Definice pojmů:
  • a. Objednatel. Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ať už fyzická či právnická osoba, která si u Poskytovatele objedná serverovou službu.
  • b. Dodržování podmínek. Objednatel při uzavření objednávky na poskytnutí serveru vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, ceníkem a dalšími smluvními podmínkami Poskytovatele a zavazuje se je dodržovat. Stejně tak se Objednatel zavazuje dodržovat všeobecně platné právní předpisy.
  • c. Server. Poskytovatel nabízí virtuální, dedikované a managované servery. Poskytnuté služby, výkonnostní parametry a další se liší dle objednané služby.
  • d. Uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem vyplnění a odeslání internetové objednávky, případně obdržení emailu s potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele.
  • e. Den spuštění služby. Dnem spuštění služby se rozumí den, kdy je na bankovní účet Poskytovatele připsána úhrada ceny za realizaci serverových služeb.
  • f. Ochrana osobních údajů. Poskytovatel vyžaduje pro řádné plnění služby údaje Objednatele nezbytné pro provoz služby. Tyto se zavazuje chránit v souladu s platnými právními předpisy. Bližší podrobnosti stanoví Pravidla ochrany osobních údajů.
  • g. Cena ze realizaci služby. Cena ze realizaci služby je určena dle nabídky Poskytovatele v návaznosti na požadované parametry služby.
  • h. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Služby poskytované Poskytovatelem jsou dostupné výlučně podnikatelům.


II . TRVÁNÍ SMLOUVY O JEJÍ UKONČENÍ
 • 1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to na jeden (1) rok ode dne spuštění služby, pokud není objednávkou určeno jinak. Nejpozději jeden (1) měsíc před skončení platnosti smlouvy je Objednateli zaslán daňový doklad – faktura, při jejímž řádném uhrazené se smlouva prodlužuje o jeden (1) kalendářní rok. V případě, že Objednatel nemá zájem ve smluvním vztahu pokračovat, smlouva pozbývá platnosti a účinnosti posledním dnem uplynutí jedno (1) leté doby.
 • 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna službu vypovědět a to s výpovědní lhůtou dva (2) měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě vypovězení služby ze strany Poskytovatele má Objednatel nárok na vrácení poměrné části uhrazeného poplatku za nevyužité období. Uvedené neplatí v případě vypovězení služby v případě závažného porušování povinnosti Objednatele.
 • 3. V případě závažného porušení povinnosti Objednatele je Poskytovatel oprávněn službu vypovědět okamžitě bez výpovědní doby. Závažným porušením se rozumí zejména nedodržování těchto obchodních podmínek, případně všeobecných právních předpisů.
 • 4. V případě neuhrazení faktury za služby delší než deset (10) dnů po splatnosti je poskytovatel oprávněn službu okamžitě ukončit.
 • 5. Po ukončení služby Poskytovatel umožní Objednateli po dobu nejméně deset (10) dnů stáhnout veškerá uložená data. Po uplynutí uvedené doby budou veškerá data nenávratně smazána.


III . CENA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽBY
 • 1. Cena za poskytnutí služby odpovídá nabídce Poskytovatele dle požadované služby a jejích parametrů. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem.
 • 2. Veškeré příplatkové služby, či služby sjednané dle požadavku Objednatele dodatečně, jsou hrazeny nad rámec sjednané ceny po dohodě s Poskytovatelem.


IV . PROVOZ SLUŽBY
 • 1. Poskytovatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí k zajištění maximální dostupnosti a využitelnosti služby, kdy v případě nefunkčnosti či výpadku zajistí v rámci svých možností co možná nejrychlejší obnovení služby.
 • 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně provádět nutné zásahy směřující k údržbě hardwarového nebo softwarového vybavení, jejichž prostřednictvím provoz služby zajišťuje. Plánované odstávky je Poskytovatel povinen nahlásit Objednateli nejméně tři (3) pracovní dny před dnem plánované odstávky a to prostřednictvím webových stránek Poskytovatele. Čas a trvání odstávky je Poskytovatel povinen volit tak, aby došlo k minimálnímu narušení čerpané služby, zejména tedy v době nižšího provozu.
 • 3. V případě zjištění závažného závady je Poskytovatel oprávněn pozastavit čerpání služby za účelem odstranění dané závady. Poskytovatel informuje Objednatele o výpadku a následném opětovném spuštění služby.
 • 4. Poskytovatel dále neodpovídá za technické výpadky, výpadky způsobené v důsledku vyšší moci a výpadky způsobení jiným Objednatelem. Objednatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené
 • 5. Objednatel nemá nárok na náhradu škod, případně vrácení části uhrazené ceny za službu v případě plánovaného ani neočekávaného výpadku v čerpání služby.
 • 6. Poskytovatel neodpovídá za data ani za obsah, který je ze strany Objednatele umístěn či přenášen prostřednictvím zařízení Poskytovatele.
 • 7. Poskytovatel je oprávněn okamžitě pozastavit plnění dle uzavřené smlouvy a vypovědět uzavřenou smlouvu v případě, že Objednatel:
 • a. nabízí nebo šíří obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky;
 • b. porušuje autorská práva třetích osob;
 • c. zatěžuje servery Poskytovatele, zejména pak rozesíláním spamů, útoky DDOS, nadměrným vytěžováním serverů způsobených např. vadným skriptem apod.
 • 8. Objednatel bere na vědomí, že odpovídá Poskytovateli, případně třetím stranám za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli v souvislosti s porušování těchto obchodních podmínek.
 • 9. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat Objednatele.


V . NABÍDKA SLUŽEB
 • 1. Poskytovatel nabízí virtuální, dedikované a managované servery.
 • a. Managované servery. Objednateli je k dispozici celý fyzický server s parametry dle konkrétní objednávky s příslušným operačním systémem. Poskytovatelem je zajišťována údržba serveru spočívající zejména v nastavení operačního systému a instalace klientské aplikace. Další služby Poskytovatele je možné dohodnout v objednávce.
 • b. Dedikované servery. Objednateli je k dispozici celý fyzický server s parametry dle konkrétní objednávky s operačním systémem dle objednávky Objednatele. Údržbu a servis Poskytovatele neposkytuje. Poskytovatel ručí pouze za funkčnost hardwaru.
 • c. Virtuální servery. Jsou vhodné pro méně náročné aplikace. Objednateli je k dispozici část serveru s parametry dle objednávky, které si Objednatel spravuje sám. Virtuální servery je možné nabídnou i jako managované, kdy Poskytovatel zajišťuje údržbu operačního systému.
 • 2. Konkrétní řešení včetně garantovaných parametrů je součástí objednávky samotné. Změna potvrzené objednávky je možné jen dle nové objednávky potvrzené Poskytovatelem.


VI . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 1. V případech neupravených podmínkami řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a z nich plynoucí závazky ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
 • 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.4.2018.
ZAUJALY VÁS NAŠE SLUŽBY?

Napište nám zprávu a ozveme se vám.


Nejste spokojení s Vašimi stávajícími službami?

Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme!

KONTAKTUJTE NÁS